Мірошниченко Леся Федорівнаalt

         Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).

        Народилася 12 червня 1943 р. в м. Дніпропет­ровську. У 1967 році закінчила Вінницький педагогіч­ний інститут імені М. Островського. Понад де­сять років працювала вчителем-словесником, вик­ладачем у вузах Ніжина, Вінниці та Києва. В 1983 р. захис­тила кандидатську дисертацію, у 2000 р. док­торську. З 1991 р.  по 2008 р. завідувала кафедрою методики викладання російсь­кої мови і світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів Л.Ф. Мірошниченко пов'язане з актуальними питаннями методики викла­дання літератури. Л.Ф. Мірошниченко   автор 130 наукових праць, науково-методичних розробок, статей, серед яких понад 20 навчальних підручників та посібників для шкіл та 15 навчальних програм, зокрема і перший в Україні підручник «Методика викладання світової літератури» для студентів вищих навчальних закладів, який користується широким попитом серед фахівців і на сьогодні має  декілька перевидань  у різних видавництвах України. Підручники, підготовлені Л.Ф.Мірошниченко, неодноразово ставали переможцями конкурсів навчальних видань, що проводить МОН України. 

Л.Ф. Мірошниченко  основоположник однієї з перших вітчизняних авторських методичних шкіл«Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя світової літератури».Авторську школу професора Л. Мірошниченко з 1990 року офіційно визнано вченою радою НПУ ім. М. Драгоманова. Послідовники школи професора Л.Ф. Мірошниченко активно утверджують демократичну концепцію у навчанні загалом та літератури зокрема.

Керує аспірантами та докторантами.  Під керівництвом Л.Ф. Мірошниченко захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури).

Мірошниченко Л.Ф. працює членом Спеціалізованої наукової ради із захисту докторських дисер­тацій НПУ ім. М. П. Драгоманова, членом редакційної колегії часописів «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Русская словесность в школах Украины», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе».

ОСНОВНІ ПРАЦІ (ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ)

- Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти. К.: Ленвіт, 2000. 240 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Вища шк., 2007. – 415 с. (2 видання, доповнене і перероблене)(Гриф МОН України)

 - Мірошниченко Л. Ф., Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Підруч. для 5 кл. – К.: Навч. книга, 2005. – 288 с. (Гриф МОН України)

-  Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література: підруч.для 7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 390 с. (Гриф МОН України)

 - Мірошниченко Л. Ф., Ісаєва О.О., Клименко Ж. В. У світі зарубіжної літератури. Посібник хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – К.: «Просвіта», 1998. – 478 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Вежа, 2001. – 448 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. 9 клас. Посібник-хрестоматія. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 864 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф., Дишлюк Ю.М. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9 – 11 класи. Харків, Ранок, 2004. – С. 208.

- MirosnicenkoL.F.DieAktivierungderSchopferischenTetigteitderSchulerimLiteraturunterricht //ZurGestaltungunterrichtlicherKommunikation - theoretischeundpraktischeaspekte 11 interdisziplinarekonferenz. Leipzig, 1989. S. 230-235

- Мирошниченко Л.Ф., Нефедова Т.М. Методические рекомендации по взаимосвязному изучению русской, украинской и зарубежной литературы в средней школе.  К.: КГПИ, 1987. 30 с.

- Мирошниченко Л.Ф. Блочная система изучения курса методики пре­подавания русской литературы в пед. вузе: Метод. рек. для студ. спец. 02.17.00 «Рус. яз. и лит». К.: РУМК, 1991. 23 с.

- Мирошниченко Л.Ф. Практические занятие по методике препода­вания русской литературы в пед. вузе: Метод. рекомендации. К., 1993.50 с.

- Мирошниченко Л.Ф. и др. Проблемы преподавания русской литературы. Л.: Просвещение, 1989. 208 с.

 

 

 

 

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 264114 гостей та 3 користувачі

   

Контакти  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!